Doç. Dr. Osman Yıldırım Obezite Cerrahisi

Telefon

0 (538) 315 20 89

OSMAN YILDIRIM MUAYENEHANESİ İŞ ORTAĞI/TEDARİKÇİ/ DIŞ HİZMET SAĞLAYICI AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Dr. Osman Yıldırım’ın Muayenehanesi (“Muayenehane”) tarafından hazırlanmıştır.

İş ortağı/ tedarikçi/dış hizmet sağlayıcı yetkilisi veya çalışanına ilişkin kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, tedarik hizmetlerinin temini ve takibinin yapılması, Şirket nezdinde yapılan işlemlerde işlem yapılmadan önce işlem yapanlar ile nam veya hesaplarına işlem yapılanların kimliklerinin tespit edilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerini yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, sözleşme ifasına ilişkin kalite kontrolü ve değerlendirmesi, finans ve muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, tedarikçi, iş ortakları, dış hizmet sağlayıcıları ve müşteriler arasında iletişim sağlanması, Kanuni yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, bilgi güvenliği denetimlerinin yürütülebilmesi ve gizliliğin sağlanması, eğitim verilmesi ve organize edilmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, bilgi verme yükümlülüğümüz olan yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarca istenilen bilgilerin saklanması, raporlanması ve bu kurumların bilgilendirilmesi, Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, ve Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” veya “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”, ya da “açık rıza almak” hukuki sebebine dayanarak başvuru formu doldurulması, telefon görüşmesi suretiyle fiziki ve elektronik ortamda toplanarak otomatik yolla işlenmektedir.

İş ortağı/ tedarikçi/dış hizmet sağlayıcı yetkilisi veya çalışanına ilişkin kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, tedarik hizmetlerinin temini ve takibinin yapılması, Muayenehane nezdinde yapılan işlemlerde işlem yapılmadan önce işlem yapanlar ile nam veya hesaplarına işlem yapılanların kimliklerinin tespit edilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerini yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, sözleşme ifasına ilişkin kalite kontrolü ve değerlendirmesi, finans ve muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, Kanuni yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, bilgi güvenliği denetimlerinin yürütülebilmesi ve gizliliğin sağlanması, eğitim verilmesi ve organize edilmesi, Muayenehane  tarafından yürütülen tıbbi faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, bilgi verme yükümlülüğümüz olan yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarca istenilen bilgilerin saklanması, raporlanması ve bu kurumların bilgilendirilmesi, Muayenehane’nin, çalışanların ve Muayenehane ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik,  ticari ve tıbbi iş güvenliğinin temini ve ileride doğacak uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amaçlarıyla işlenmektedir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Dr. Osman Yıldırım Muayenehanesi’nin Remzi Oğuz Arık Mahallesi Tunalı Hilmi Caddesi No: 114/44 Çankaya/ANKARA a​dresine yazılı olarak veya elektronik posta üzerinden [email protected] e​-posta adresine i​letebilirsini​z.

 

 

 

Bilgi Almak İster misiniz?